Beleidsplan

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van stichting het actuele beleid van voor de Stichting B&O. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 15 december 2015. Indien nodig zal het beleidsplan worden aangepast.

1.    Kernprincipes van de stichting

Statutaire doelstelling

De stichting heeft als doel: het organiseren, coördineren en bevorderen van sociale en culturele activiteiten voor de bewoners van de wijk Bangert & Oosterpolder in de gemeente Hoorn en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.

2.    Bestemming Liquidatiesaldo

Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting.

Indien de stichting als algemeen nut beogende instelling kwalificeert, of als zodanig gekwalificeerd is geweest, wordt het batig saldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.

3.    Beleid

3.1 Ter verrichten werkzaamheden van de instelling

De stichting organiseert jaarlijks (terugkerende) activiteiten in de wijk Bangert & Oosterpolder. Hiervoor wordt jaarlijks een plan opgesteld. De activiteitenkalender is terug te vinden op de website via www.stichtingbno.nl/activiteiten

Stimuleren activiteiten binnen de wijk

Er worden actief wijkgenoten benaderd die wijkactiviteiten initiëren om ze te ondersteunen met de organiserende activiteiten. Wij kunnen helpen met organisatie, informatie, vergunningen, subsidie, sponsoring en  bekendmakingen.

Ontplooien nieuwe activiteiten

Naast het stimuleren van activiteiten in de wijk, wordt ook gezocht naar nieuwe activiteiten die aansluiten bij de wijkbewoners en doelstelling van de stichting. Door het maken van een draaiboek per evenement hebben we de ambitie deze over te dragen aan de wijkbewoners zelf en steven we naar een grotere betrokkenheid in de wijk. Op deze wijze willen wij de komende jaren doorgroeien tot 10 a 12 evenementen / activiteiten in de wijk, voor de wijk en door de wijk.

Vrijwilligersorganisatie opbouwen

Het bestuur is continu bezig om de stichting meer body te geven en actief een vrijwilligersbestand op te bouwen om zo de activiteiten in de toekomst te waarborgen. Vrijwilligers worden op verschillende manieren benaderd en gekoppeld aan een een (of meerdere activiteiten).  Het benaderen van vrijwilligers vindt plaats via verschillende kanalen: persoonlijke benadering, internet of enquêtes op basisscholen.

Middels de enquête die is gehouden in groep 8 van de basisscholen in de wijk, hebben we tot doel de jongeren te binden middels het organiseren van activiteiten die hun aanspreken en ze in zetten bij andere acitiviteiten. Op deze manier behouden ze de binding met de wijk.

3.2    Werving en beheer van gelden

De stichting werft gelden door het benaderen de gemeente, bedrijven en particulieren.

De gemeente wordt benaderd voor het verlenen van een subsidie voor het organiseren van activiteiten in de wijk. Daarnaast worden bedrijven benaderd voor sponsoring van een of meerdere activiteiten. Hiervoor is een sponsorplan opgesteld. De sponsoring kan bestaan uit gelden of materialen voor één of meerdere activiteiten.

3.3    Vermogen van de instelling

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de activiteiten ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling.

3.4    Bestedingsbeleid

De stichting zal de verkregen inkomsten gebruiken om de activiteiten, waarvoor deze zijn verkregen te financieren. Eventueel overgebleven gelden worden gebruikt om middelen aan te schaffen om de projecten gemakkelijker uit te voeren. Denk hierbij aan basismaterialen zoals tafels, stoelen, koffieapparaten, partytent  etc. die voor alle activiteiten kunnen worden ingezet.

3.5     Beschikken over het vermogen van de instelling

Op grond van artikel 4.6 van de statuten van de instelling en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele rechtspersoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele rechtspersoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

3.6    Beloningsbeleid

De stichting doet geen uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

4.    Beschrijving administratieve organisatie

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie of meer natuurlijke personen. Momenteel bestaat bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Voorzitter: Erich Dijk
  • Secretaris: Lisette Koning – Van Hagen
  • Penningmeester: Michiel Bomhoff

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één de voorzitter, de secretaris of de penningmeester moet zijn.

Per activiteit wordt een eigen werkgroep opgericht met een verantwoordelijke/coördinator

Bestaande werkgroepen:

  • De OLBO, Overleg Leefbaar Bangert Oosterpolder heeft tot doel om de omgeving Leefbaar te houden en te verbeteren en valt ook onder de Stichting B&O.
  • Huttenbouw B&O
  • Lichtjesavond
  • Vossenjacht
  • Sportdag
  • Muziektheater
  • Hobbybeurs

5.    Publicatie

De stichting voldoet aan de publicatieplicht door middel van website: http://stichtingbno.nl/