Algemene voorwaarden Activiteiten

Hieronder staan de algemene voorwaarden met betrekking tot de activiteiten van Stichting B&O beschreven.

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die Stichting B&O met de deelnemer is aangegaan. Onder deelnemer wordt mede verstaan de vrijwilliger/hulpouder.

2. Aansprakelijkheid

  • Deelname aan (alle soorten en vormen van) activiteiten van Stichting B&O is geheel op eigen risico.
  • Stichting B&O is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan de activiteit.
  • Stichting B&O is eveneens niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vernieling, beschadiging of vermissing van eigendommen van deelnemers voor, tijdens of na de activiteit.
  • De deelnemer dient zich, indien de activiteit lichamelijke inspanning vergt, voorafgaande aan de deelname van de activiteit ervan te vergewissen, al dan niet door raadpleging van een arts, dat zijn gezondheid deelname aan de activiteit toelaat.
  • De deelnemer vrijwaart Stichting B&O voor schade die derden lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekening handelen of nalaten voor, tijdens of na de activiteit. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
  • Indien de deelnemer schade toebrengt aan eigendommen van Stichting B&O of mensen/organisaties die door Stichting B&O worden ingezet dan zal de stichting de schade verhalen op de deelnemer.

3. Privacy

Door deelname aan een activiteit van B&O stemt de deelnemer in met registratie van zijn/haar gegevens. Persoonsgegevens worden uitsluitend opgenomen om een zo doelmatig mogelijke opzet van de activiteit mogelijk te maken. Er zullen niet meer gegevens in de registratie worden opgeslagen of bewaard dan voor het doel van persoonsregistratie nodig is.

4. Beeldmateriaal

De deelnemer gaat akkoord met het mogelijk gebruik van zijn/haar beeltenis in druk, foto, film, video, TV, internet en dergelijke voor promotionele doeleinden van Stichting B&O, zoals op de website en flyers. Als de deelnemer hier bezwaar tegen heeft dient dit kenbaar gemaakt te worden door dit schriftelijk door te geven aan Stichting B&O via bestuur@stichtingbno.nl.
De deelnemer ontvangt hiervoor op generlei wijze enige vergoeding.

5. Omgangsvormen

De deelnemer dient zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de algemene regels van fatsoen te gedragen. Indien naar het redelijk oordeel Stichting B&O de deelnemer op enigerlei wijze in strijd handelt met de aangegeven normen – waaronder in ieder geval wordt gerekend discriminerende of andere beledigende of krenkende uitlatingen zowel mondeling als schriftelijk -, aanwijzingen of instructies van Stichting B&O, kan de deelnemer van deelname aan de activiteit worden uitgesloten. Agressieve en/of dreigende handelingen of uitingen zijn niet toegestaan.

6. E-mail en internetgebruik

Stichting B&O en de deelnemer kunnen communiceren via e-mail. Aan het gebruik van e-mail en internet kleven risico’s zoals vervorming, vertraging, onderschepping en virussen. Stichting B&O is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van e-mail en/of internet.